Overslaan en naar de inhoud gaan

God, geef mij ogen om mijn lijdende en aan de kant geschoven broeders en zusters te zien, wanneer ik mij een weg baan door de dagen. Geef me een hart dat U zal liefhebben in het bijzijn van anderen. Geef mij handen die helpen en lippen die bidden.

- (gebed)

Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan

Samaritaan

 

In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zei: 'Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?' Jezus sprak tot hem: 'Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar?' Hij gaf ten antwoord: 'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel; met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.” Jezus zei: 'Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven.'
Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden sprak de wetgeleerde tot Jezus: 'En wie is dan mijn naaste?” Nu nam Jezus weer het woord en zei: 'Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem halfdood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een Leviet: hij kwam daar langs, en hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen.
Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem, hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem.
De volgende morgen haalde hij twee tienlingen te voorschijn, gaf ze aan de waard en zei: zorg voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in de handen van de rovers gevallen is?' Hij antwoordde: 'Die hem barmhartigheid betoond heeft.' En Jezus sprak: 'Ga dan en doe gij evenzo.' (Lucas 10:25-37)

De Kerk is de door het evangelie geïnspireerde gemeenschap
- die het geloof onderwijst en verkondigt,
- die dit geloof viert in tekens en rituelen en
- die dit geloof in de praktijk brengt in concrete daden van dienstbaarheid en solidariteit.

Deze drie aspecten zijn wezenlijk voor het kerk-verstaan, ze horen onlosmakelijk bij elkaar: de catechese, de liturgie en de diaconie of caritas. 

Vanouds hebben christenen een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de zorg, ook in onze streken.
De kleine, de zwakke, de zorgbehoevende mens dienen = God dienen, dat was de onderliggende filosofie.

Zieken verzorgen, ouderen bijstaan, het opnemen voor kinderen en jongeren … het is pastoraal, het is het in praktijk brengen van het christelijk geloof. 

Het belangrijkste accent lag op de dienstbaarheid, de diaconie, maar er was evenzeer plaats voor geestelijke begeleiding, stervensbegeleiding, liturgie aan het ziekbed, het motiverend en verdiepend gesprek... 

Diakonie en Caritas in onze pastorale eenheid

Barmartige

 

Ook in onze pastorale eenheid bestaan er vanuit het perspectief van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan verschillende acties die proberen oog te hebben  voor de noden van de concrete medemens. We denken hierbij oa. aan:

- Bezoek aan zieken en bejaarden en (maandelijkse) communie
- Noodhulp voor mensen met problemen via Vincentius-werk
- Onthaal van vreemdelingen
- de kerkelijke solidariteitsacties Welzijnszorg (vierde wereld), Broederlijk Delen (derde wereld) en Missie.

Veel inzet voor de naaste is onzichtbaar voor onze ogen. Vele mooie en goede dingen gebeuren in het verborgene: in huiskamers waar menen zich voor elkaar opofferen, in de welzijnsinstellingen waar profesionele en vrijwillige krachten het beste van zichzelf geven om de nood van de medemens te lenigen, en dit met een hart vol liefde en respect. 

Toch is er nog veel groei-ruimte wat betreft onze diaconale inzet. Er is enorm veel nood aan vrijwilligerswerk. Hierin kunnen wij als christenen ons onderscheiden: door de handen uit de mouwen te steken en iets concreets te doen voor onze medemens in nood. We beseffen nog te weinig dat we niet echt christen zijn als we niet een of andere vorm van vrijwilligerswerk beoefenen of ondersteunen.

We hopen met onze pastorale eenheid in de zeer nabije toekomst dan ook werk te kunnen maken van de organisatie van:

- buddy's voor het onthaal van vreemdelingen (begeleidingswerk en zich helpen thuis voelen)
- bezoek aan eenzame mensen in rust-en verzorgingsinstellingen
- medewerker worden van de Minder Mobielen Centrale (vervoersdienst)
- vrijwilligerwerk doen in rust-en ziekenhuis
- zieken en bejaarden in de eigen gemeenschap aan huis bezoeken
- ........................

Wie hieraan graag wil meewerken of vragen heeft, kan contactnemen met onze aanspreekpunten voor diakonie en caritas: diaken Ludo Hermans (0472/698213), Jeff Brepoels (0473/824763) en Eddy Swennen (0476/5283) die dit werkveld coordineren en animeren. 

Caritas/Diaconie-contactpersonen

Achten Ria
Eigenbilzen
089/414277
Swennen Eddy
Eigenbilzen
089 418474
Boelen Antonie
Grote Spouwen
012/452266
Hardy Annelies
Grote Spouwen
0472/516296
Honinx Margriet
Grote Spouwen
012/453333
Jans Christine
Hees
012/452686
Loyens-Huygen Rosette
Hees
012/452544
Guisson Noella
Hoelbeek
089/491009
Hardy Paula
Martenslinde
089/412159
Humblet Gino
Martenslinde
089/491892
Jacobs Dave
Martenslinde
089/245543
Machiels Gerty
Martenslinde
089/751315
Brepoels Jeff
Mopertingen
089/416965
Deroulou Karin
Mopertingen
089/244012
Poot Dominique
Mopertingen
089/411649
Hermans Ludo
Rosmeer
012/454079
Schepers Lode
Rosmeer
012/457792
Gijsens Barbara
Waltwilder
089/205935
Hensen Regine
Waltwilder
089/411514
Jacobs-Hoessels Adie
Waltwilder
089/415283