Over de catechese ter voorbereiding van het vormsel

 

We voorzien in principe elk jaar 1 vormsel voor onze Pastorale Eenheid: altijd op de 4° paaszondag (opgelet ! dat wil zeggen: 3 zondagen na Pasen). De vormselviering gaat door in de catechese-kerk van Hees en omwille van de externe vormheer moet de viering uitzonderlijk reeds om 9.00 u. beginnen. 

Alleen als er een uitzonderlijk hoog aantal deelnemers is (meer dan 30), voorzien we ook een 2° vormselviering op de 5° paaszondag (opgelet ! dat wil zeggen: 4 zondagen na Pasen).

We voorzien ter voorbereiding een 8-tal (ongeveer maandelijks van september tot april) samenkomsten in en rondom de kerk van Hees (Heesstraat 3C). De samenkomsten duren ongeveer 3,5  uur: van 9.30 tot 12 uur. De samenkomsten beginnen telkens te 9.30 u. met deelname aan de zondagse ingroeiviering, samen met ouders en tochtgenoten, andere gezinsleden en de gewone kerkgangers. Tijdens het eerste trimester nemen ook de gezinnen met een eerste communicant hieraan deel !

Net zoals in school en in andere verenigingen verwachten wij dat de jongeren niet te laat komen of vroeger weg gaan. Uitzonderingen dienen steeds voorafgaandelijke met de begeleiding besproken te worden. En afwezigheden dienen op voorhand gemeld te worden aan de vormselcatechisten of aan diaken Ludo. 

We spreken met elkaar af: alle samenkomsten waarop een vormeling (om welke reden dan ook) afwezig is geweest, dienen nog vóór de eendaagse voorbereiding bijgewerkt te worden tijdens een extra inhaal-moment. 

Gelieve steeds de kalender van de vormsel-voorbereiding te raadplegen !

De samenkomsten van de jongeren worden begeleid door een catechistenploeg, daartoe aangesteld door het Team van de Pastorale Eenheid. Deze ploeg is een open team van vrijwilligers die de jongeren helpen met hun zoektocht naar een (persoonlijke) relatie met God en met de geloofsgemeenschap.

Alle vormselsamenkomsten zijn in principe voor iedereen, dus ook voor ouders en tochtgenoten, toegankelijk. Als catechistenploeg zijn wij heel dankbaar om elke vorm van hulp en ondersteuning om deze samenkomen goed te laten verlopen. Voor geinteresseerde ouders die dit wensen kunnen we een aparte groep vormen waarin interessante geloofsgesprekken gevoerd kunnen worden.

Het is heel belangrijk dat de jongeren op zondagmorgen fit en uitgeslapen aan de samenkomsten deelnemen. Op tijd gaan slapen en een flink ontbijt nemen kunnen daarbij nuttig zijn !

Best laat men kostbare voorwerpen en alles wat de aandacht kan afleiden thuis. Tijdens de samenkomsten en tijdens de vieringen is het gebruik van de GSM vanzelfsprekend niet toegelaten.

Elke jongere schaft zich best een eenvoudige vormsel-tas of zak aan met daarin gewoon schrijfgerief en een eenvoudige A4-ringmap om alle documentatie en thuisopdrachten op te bergen.

Het is de bedoeling dat elke jongere na de eerste samenkomst een tochtgenoot kiest: dat is iemand die zelf ook katholiek gedoopt en gevormd is en die bereid is om de jongere te helpen (bij de voorbereiding van de thuisopdrachten en het bijwonen van de vieringen).

Vanwege de begeleiding mogen de jongeren een 8-tal fijne samenkomsten verwachten met een open, vrije en blije sfeer waarin we samen op zoek gaan naar een antwoord op de vragen van hedendaagse jongeren. Deze samenkomst zijn een goede gelegenheid om kennis te maken met andere jongeren en met allerlei mensen en initiatieven van onze geloofsgemeenschap.

De begeleiding daarentegen verwacht van de jongeren dat ze stipt op tijd aanwezig zijn en actief en positief meewerken; dat ze bereid zijn om samen met andere jongeren kennis te maken met de droom van Jezus over het leven en samen willen zoeken hoe wij gelukkig kunnen zijn in dit leven.

Openheid en respect voor andermans mening en voor de inbreng van de begeleiding wordt voor-ondersteld.

Van de ouders verwachten wij dat ze de vormsel-kalender respecteren en alle informatie en communicatie in verband met de vormselvoorbereiding opvolgen en een bijdrage leveren in de onkosten. Er wordt ook inschrijfgeld gevraagd per deelnemers als deelname in de kosten (materialen, lokalen, verzekering, versnapering, vorming catechisten enz...). 

Opgelet ! Onze ongevallenverzekering dekt alleen de schade veroorzaakt aan derden ! In principe neemt iedereen op eigen risico deel aan de kerkelijke activiteiten. 

De inschrijving van de jongere wordt als definitief beschouwd na deelname aan de eerste samenkomst en na overschrijving van het inschrijfgeld op de bankrekening BE66 7350 2813 5543 van Pastorale Eenheid Sint-Helena Bilzen met duidelijke vermelding van "vormsel naam+voornaam"

De pastorale eenheid Sint-Helena deelt vanaf het begin mee dat zij geen initiatief noch verantwoordelijkheid neemt wat betreft het maken van foto's of video-opnamen voor, tijdens of na de vormselviering. De ouders die dat wensen dienen daarover ten gepaste tijde zelf afspraken te maken met één fotograaf die de eigenheid van een liturgische viering respecteert.

Na het lezen, overwegen en bespreken van al deze informatie, dient elke gezin een bewuste keuze te maken. In feite moet men antwoorden op 2 belangrijke vragen: 
- zijn we als gezin (ouders en vormeling) gemotiveerd om de weg van de vormselvoorbereiding tot het einde te gaan ? 
- zijn wij in de mogelijkheid en wensen wij het vooropgestelde voorbereidingsprogramma zo goed mogelijk uit te voeren ? 

Persoonlijke vragen, problemen, speciale situaties kan u altijd met veel begrip en discretie bespreken met pastoor Thieu of diaken Ludo.

Inschrijven via deze website dient tot slot binnen de vastgestelde termijn (meestal vanaf begin juni tot begin september) te gebeuren . Inschrijven via telefoon, mail of via school is niet mogelijk !

 

×