Overslaan en naar de inhoud gaan

Over de kerkfabrieken in het algemeen

-  De kerkfabriek (met de samenkomst van de kerkraad of het kerkbestuur) is zoals het gemeentebestuur en het OCMW een openbare instelling die volledig autonoom is.

Ze beslist zelf over de materies die tot haar bevoegdheid behoren en draagt hiervoor ook de verantwoordelijkheid.

- De werking van de kerkfabriek is wel gebonden aan algemene regels zoals openbaarheid van bestuur en de wetgeving op de overheidsopdrachten.

- De organisatie van de kerkfabrieken is in zekere zin uniek omdat ze gekaderd is binnen de relaties en de scheiding van kerk en staat. De interne organisatie van de eredienst is zaak van de kerkgemeenschap zelf en de burgerlijke overheid is niet bevoegd om zich in te laten met religieuze aangelegenheden.

- De kerkfabrieken hebben recht op materiele ondersteuning van de overheid (de gemeentebesturen). De overheid is wettelijk verplicht om de tekorten op de begroting van de kerkfabrieken bij te passen voor exploitatie en bij te dragen in de investeringen in de gebouwen van de eredienst (kerkgebouw).

- In de parochies waar er een pastoor belast is met de eredienst moeten de overheid zorgen voor een woning van de pastoor(s) of voor een woonstvergoeding.

- De federale staat is verplicht om de wedden en de pensioenen van de pastoors ten laste te nemen.

- Daartegenover staat dat de burgerlijke overheid het recht heeft om controle uit te oefenen op de organisatie en de werking van de kerkfabrieken.

- De hogere overheden voorzien ook meerdere subsidies die het mogelijk maken voor de kerkfabrieken om grotere projecten op touw te zetten.

Over de werking van het plaatselijke kerkbestuur

- elke volwaardige parochie heeft een plaatselijke kerkbestuur. Alle leden van de kerkbesturen in de gemeente kiezen driejaarlijks ook een centraal kerkbestuur, vooral bevoegd om de plaatselijke kerkbesturen te vertegenwoordigen in hun contacten met de gemeentelijke overheid.

- een plaatselijke kerkbestuur bestaat altijd uit 6 leden: 5 verkozen leden en een door de bisschop aangestelde verantwoordelijke (meestal de pastoor, diaken...).

- de 5 verkozen leden zetelen telkens voor een periode van 6 jaar. Elke drie jaar worden er in de maand januari verkiezingen gehouden en beurtelings worden de leden van de grote helft (3 leden) en van de kleine helft (2 leden) verkozen of her-verkozen.

- In de maand januari gebeurt er in elke parochie een publieke oproep tot kandidaten voor de vacante plaatsen in de kerkraad: ofwel voor de grote helft (3 leden) ofwel voor de kleine helft (2 leden). Voorwaarden om zich kandidaat te stellen zijn: minstens 18 jaar zijn, katholiek zijn en gedomicilieerd zijn in de gemeente waartoe de kerkfabriek behoort. Kandidaturen dienen schriftelijk gericht te worden aan de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke.

- Als de kerkraad na de 3-jaarlijkse verkiezingen weer samengesteld is, verkiezen of herverkiezen de leden in de maand april onder elkaar het mandaat van voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit mandaat duurt tot aan de volgende verkiezingen (3 jaar).

- de plaatselijke kerkraad komt zo vaak samen als nodig, maar tenminste 4 keer per jaar. De voorzitter verstuurt tijdig een uitnodiging met de dagorde, de secretaris zorgt voor een duidelijk verslag en de penningmeester geeft uitleg over de financiën. Het verslag gaat ook naar de toezichthoudende overheid (gemeente, bisdom en provinciegouverneur).

- de wettelijke opdracht van de kerkfabriek bestaat er in te zorgen voor de materiële voorwaarden opdat een waardige uitoefening van de eredienst mogelijk is. Het is de opdracht van de kerkfabriek om te zorgen voor het onderhoud en de bewaring van de kerk (kerken) van de parochie en voor het beheer van de goederen en gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst.

Deze opsomming is limitatief en opdrachten zijn territoriaal beperkt tot het grondgebied van de parochie.

LEDEN VAN DE KERKRADEN (2023-2026)

Parochie
Eigenbilzen Degreve Monique Lid 089/491969
Eigenbilzen Moors Freddy Voorzitter 089/415551
Eigenbilzen Jolling Marina Secretaris 00 32 89 41 63 11
Eigenbilzen Moors Nestor Penningmeester 089411367
Eigenbilzen Steegen Louis Lid 089/492472
Grote Spouwen Lathouwers Roger Lid 012/451995
Grote Spouwen Wagemans Kathleen Lid 012/747924
Grote Spouwen Hardy Marie-Louise Penningmeester 0477/687384
Grote Spouwen Benats René Voorzitter 012/451666
Grote Spouwen Biesmans Jos Secretaris 012/451459
Hees Cremers Michel 012/453475
Hees Timmerman Lucien Penningmeester 012/454577
Hees Vranken Gert Secretaris 012/441675
Hees Geurts Winand Lid 012/452714
Hees Bruninx Willy Lid 0475/669772
Hoelbeek, Waltwilder Geelen Johnny Lid 0477/851189
Kleine Spouwen Theunissen Jean-Paul Lid 089491875
Kleine Spouwen Vandersanden Martine Lid 089/503411
Kleine Spouwen Meyers Marc Voorzitter 089/791624
Kleine Spouwen Vanharen Leon Secretaris 089/412336
Kleine Spouwen Oosterbosch Robert Penningmeester 089/491484
Martenslinde Oosterbosch Truda Lid 089/416674
Martenslinde Brepoels Luc Secretaris 089/502655
Martenslinde Caubergh Hilda Penningmeester 089/492143
Martenslinde Thoelen Luc Lid 089/416018
Martenslinde Thewissen Marita Voorzitter 089/491056
Mopertingen Meers John Secretaris 089/206301
Mopertingen Broux Mai (Maria) Lid 089/41 68 20
Mopertingen Menten Johan Lid 089/ 41 48 04
Mopertingen Lambrechts Guido Penningmeester +32 89 41 72 52
Mopertingen Goossens Jules Lid 0472/657037
Rosmeer Konings Filip Secretaris 012/457380
Rosmeer Mercken Ludo Lid 012 45 18 07
Rosmeer Vanherle Victor Penningmeester
Rosmeer Mombeek Josine Voorzitter 012/457792
Rosmeer Vanvinckenroye Christiane Lid 012/451928
Waltwilder Poesen Martin Lid 0496/683050
Waltwilder Duelen Theo Penningmeester 089/501909
Waltwilder Jacobs Francois Voorzitter 089/415283
Waltwilder Brands Jan Secretaris 089/413590
Hoelbeek, Waltwilder Geelen Johnny Lid 0477/851189