Nuttige informatie over de catechese ter voorbereiding van het vormsel

 

We voorzien in principe elk jaar 1 vormselviering voor onze Pastorale Eenheid: altijd op de 4° paaszondag (opgelet ! dat wil zeggen: 3 zondagen na Pasen).
De vormselviering gaat door in de catechese-kerk van Hees en omwille van de externe vormheer moet de viering uitzonderlijk reeds om 9.00 u. beginnen. 

Alleen als er een uitzonderlijk hoog aantal deelnemers is (meer dan 30), voorzien we ook een 2° vormselviering op de 5° paaszondag (opgelet ! dat wil zeggen: 4 zondagen na Pasen).

We voorzien ter voorbereiding een 8-tal vormselactiviteiten (ongeveer 1x per maand van september tot april) in en rondom de kerk van Hees (Heesstraat 3C).

De samenkomsten duren ongeveer 3,5  uur: van 9.30 tot 11.45 à 12.00 uur. We beginnen telkens te 9.30 u. met deelname aan de zondagse ingroeiviering, samen met ouders en tochtgenoten, met andere gezinsleden en met de gewone kerkgangers. Tijdens het eerste trimester nemen ook de gezinnen met een eerste communicant deel aan deze ingroeivieringen!

De samenkomsten van de jongeren worden begeleid door een catechistenploeg, daartoe aangesteld door het Team van de Pastorale Eenheid. Deze ploeg is een team van vrijwilligers die de jongeren helpen met hun zoektocht naar een (persoonlijke) relatie met God en met de geloofsgemeenschap.

Alle vormselactiviteiten staan in principe open voor iedereen, dus ook voor ouders en tochtgenoten..

Als catechistenploeg zijn wij heel dankbaar om elke vorm van hulp en ondersteuning om deze activiteiten goed te laten verlopen. 
Voor geïnteresseerde ouders die dit wensen kunnen we een aparte groep vormen waarin interessante geloofsgesprekken gevoerd kunnen worden.

HEEL PRAKTISCH GESPROKEN

- Het is heel belangrijk dat de jongeren op zondagmorgen fit en uitgeslapen aan de samenkomsten deelnemen. Op tijd gaan slapen en een flink ontbijt nemen kunnen daarbij nuttig zijn !

- Best laat men kostbare voorwerpen en alles wat de aandacht kan afleiden thuis. Tijdens de samenkomsten en tijdens de vieringen is het gebruik van de GSM vanzelfsprekend niet toegelaten.

- Elke jongere schaft zich best een eenvoudige vormsel-tas of zak aan met daarin gewoon schrijfgerief en een eenvoudige A4-ringmap om alle documentatie en thuisopdrachten op te bergen.

- Het is de bedoeling dat elke jongere van bij de inschrijving een tochtgenoot kiest: dat is iemand die zelf ook katholiek gedoopt en gevormd werd en die bereid is om de jongere te helpen (bij de voorbereiding van de thuisopdrachten en het bijwonen van de vieringen).

- Van de begeleiding mogen de jongeren en hun tochtgenoten een 8-tal fijne vormsel-activiteiten verwachten met een open, vrije en blije sfeer waarin we samen op zoek gaan naar een antwoord op de vragen van hedendaagse jongeren. Deze samenkomsten zijn ook een goede gelegenheid om kennis te maken met andere jongeren en met allerlei mensen en initiatieven van onze geloofsgemeenschap.

- De begeleiding daarentegen verwacht van de jongeren dat ze stipt op tijd aanwezig zijn en actief en positief meewerken; dat ze bereid zijn om samen met andere jongeren kennis te maken met de droom van Jezus over het leven en samen willen zoeken hoe wij gelukkig kunnen zijn in dit leven.

- Ook openheid en respect voor andermans mening en voor de inbreng van de begeleiding wordt voorondersteld.

- Van de ouders verwachten wij dat ze de vormsel-kalender respecteren en alle informatie en communicatie in verband met de vormselvoorbereiding zo goed mogelijk opvolgen en ook een bijdrage leveren in de onkosten. Er wordt  per vormeling inschrijfgeld gevraagd als deelname in de kosten (materialen, lokalen, verzekering, versnapering, vorming catechisten enz...). 

Opgelet ! Onze ongevallenverzekering dekt alleen de schade veroorzaakt aan derden ! In principe neemt iedereen op eigen risico deel aan de kerkelijke activiteiten. 

- Net zoals in school en in andere verenigingen verwachten wij dat de jongeren niet te laat komen of vroeger weg gaan.
Uitzonderingen dienen steeds voorafgaandelijk met de begeleiding besproken te worden. Afwezigheden dienen - indien mogelijk - op voorhand gemeld te worden aan de vormselcatechisten of aan diaken Ludo. 

We spreken duidelijk af dat alle gemiste samenkomsten  (om welke reden dan ook) , nog vóór de vormsel-repetitie door de vormeling dienen bijgewerkt te worden. .  

- De inschrijving van de jongere wordt pas als definitief beschouwd na deelname aan de eerste samenkomst en na overschrijving van het inschrijfgeld op de bankrekening BE66 7350 2813 5543 van Pastorale Eenheid Sint-Helena Bilzen met duidelijke vermelding van "vormsel naam+voornaam"

Na het lezen, overwegen en bespreken van al deze informatie, kan elk gezin een bewuste keuze te maken. 
In feite moet men antwoorden op 2 belangrijke vragen: 
- zijn we als gezin (ouders en vormeling) gemotiveerd om de hele weg van de vormselvoorbereiding tot het einde te gaan ? 
- zijn wij in de mogelijkheid en wensen wij het vooropgestelde voorbereidingsprogramma zo goed mogelijk uit te voeren ? 

Gelieve daarom de voorgestelde kalender van vormselvoorbereiding goed nauwkeurig na te kijken...

Alle persoonlijke vragen, problemen en speciale situaties kan u met veel begrip en discretie bespreken met parochieassistente Karin, diaken Ludo of een van de vormselcatechisten. 

CONTACTGEGEVENS VAN DE VORMSELCATECHISTEN

Inschrijven via deze website dient binnen de vastgestelde termijn (meestal vanaf begin juni tot begin september) te gebeuren . Inschrijven via telefoon, mail of via school is niet mogelijk !

 

×