Overslaan en naar de inhoud gaan

Oprichting Pastorale Eenheid Sint-Helena

Over het leven van de Heilige Helena en andere sterke vrouwen

Helena van Constantinopel

Helena van Constantinopel

Helena van Constantinopel of Sint-Helena (circa 248 – circa 329) was de moeder van de Romeinse keizer Constantijn de Grote. Aan haar wordt de ontdekking van diverse belangrijke relikwieën toegeschreven. Ze wordt binnen het oosters-orthodoxe en rooms-katholieke christendom vereerd als heilige.

 

Levensloop en legende

Helena werd waarschijnlijk in de niet meer bestaande stad Drepanum geboren, in de landstreek Bithynië (tegenwoordig in Turkije). Haar zoon Constantijn veranderde de naam van de stad later in Helenopolis. Er zijn ook bronnen waaruit zou blijken dat Helena is geboren in Škrip op het eiland Brač (thans in Kroatië) in de Adriatische zee. Ze stamde uit een lage sociale klasse. Volgens sommigen was ze de dochter van een herbergier.

Helena maakte kennis met de Romeinse militair Constantius Chlorus en baarde diens zoon Constantijn. Na de echtscheiding trouwde Constantius vervolgens met de stiefdochter van keizer Maximianus en werd later zelf keizer. Na zijn dood in 306 volgde zijn zoon Constantijn hem op en werd Helena, als moeder van de keizer, een belangrijke figuur aan het keizerlijk hof, dat zich toen in Trier (Augusta Treverorum) bevond. In het jaar 324 kreeg ze van Constantijn de eretitel 'Augusta'.

Evenals haar zoon bekeerde Helena zich tot het christendom. Omstreeks het jaar 325 ondernam ze een reis door het oosten van het Romeinse Rijk. Volgens de beschrijving die kerkvader Eusebius van haar omzwervingen door Palestina geeft in zijn Vita Constantini, hield ze zich voortdurend bezig met bidden, het uitreiken van aalmoezen, het bezoeken van heilige plaatsen en het stichten van kerken. Verder had ze zich voorgenomen het ware graf van Jezus te vinden, wat haar zou zijn gelukt. Volgens de overlevering wist Helena tevens het Heilig Kruis, het kruis waaraan Jezus stierf, op te sporen. De vindplaats van het Heilige Kruis werd haar in een droom aangewezen, waarna ze het Heilig Kruis terugvond. Dit kruis kreeg aanvankelijk - nog steeds volgens de overlevering - een plaats in de Heilige Grafkerk, terwijl de bijbehorende spijkers zouden zijn verwerkt in het bit van Constantijns favoriete paard.

Ze zou ook de Heilige Trap naar Rome hebben laten overbrengen. Deze trap zou deel uitgemaakt hebben van het pretorium van Pontius Pilatus in Jeruzalem. Jezus zou er dus bij zijn passie overheen gelopen hebben. En passant nam ze ook de stoffelijke resten van de Drie Koningen mee terug naar Constantinopel, waarna deze in 344 aan de stad Milaan werden geschonken. Hoewel delen van de Vita Constantini overeenstemmen met historische feiten, is echter het grootste deel van Eusebius' relaas geschreven en bedoeld als stichtend verhaal voor een christelijk publiek.

Volgens de Gesta Treverorum zou Helena de zogenaamde Heilige Tuniek, het uit één stuk geweven kleed van Jezus, naar Trier hebben overgebracht. Ze bewoonde daar samen met haar zoon en zijn familie een paleis, waarvan de troonzaal, de Basilica van Constantijn, nog bestaat. De Heilige Tuniek bevindt zich nog steeds in een aparte kapel van de Dom van Trier, waarvan een deels bewaard gebleven voorloper eveneens door Constantijn gebouwd werd.

Kort na haar terugkeer uit het Heilige Land stierf Helena.

Dankzij de verslagen van Eusebius verleende de Kerk haar de status van heilige. Haar naamdag valt op 18 augustus in de Rooms-Katholieke Kerk.

HET TEAM VAN DE PASTORALE EENHEID (TPE)

HET TEAM VAN DE PASTORALE EENHEID (TPE)

Sinds 2011 is niet langer het plaatselijk parochieteam maar wel het Team van de Pastorale eenheid (TPE) het belangrijkste pastorale beleidsorgaan.

Onze Pastorale Eenheid (PE) van 9 parochies heeft sinds haar oprichting door de bisschop (op 27 mei 2018) een volwaardig Team van 9 personen: 1 pastoor-moderator, 1 diaken en 1 meewerkende priester en 6 vrijwilligers.

De samenstelling van dit TPE gebeurde niet op basis van vertegenwoordiging vanuit de parochies. Niemand vertegenwoordigt of werkt immers voor één bepaalde parochie maar allen werken en vertegenwoordigen het geheel van de 9 parochies. Priesters en leken, vrijgestelden en vrijwilligers, hebben elk hun eigen achtergrond en hun eigen specifieke inbreng.

De door de bisschop aangestelde pastoor is de moderator. Momenteel is dat nog steeds pastoor Thieu Tielens.

Het Team van de Pastorale Eenheid werkt in overleg met een zo ruim mogelijke kring van medestanders en werkers, met de collega's van de dekenale ploeg en met de diocesane verantwoordelijken. Het is de taak en de zorg van het Team van de Pastorale Eenheid om te zorgen voor de uitvoering, evaluatie en bijsturing van het pastorale plan.

Het Team van de  Pastorale Eenheid houdt voortdurend vormings-en studiemomenten en heeft ook de vorming 'Leerweg voor pastorale teams' gevolgd. Na de oprichting van de Pastorale Eenheid op 29 mei 2018 werd dit Team van de Pastorale Eenheid door de bisschop voorgesteld en benoemd voor een termijn van 6 jaren.

Het TPE komt minstens maandelijks samen in plenaire zitting met als hoofdpunten op de agenda: een geloofsgesprek over het evangelie van de komende zondag, een terugblik op de voorbije activiteiten, een vooruitblik op de komende activiteiten en de bespreking van een of meerdere aandachtspunten en tot slot de voorbereiding van de samenkomst van de Raad van de Pastorale Eenheid (RPE). Van de samenkomsten van het TPE bestaat een agenda en een verslag dat iedereen op aanvraag kan raadplegen.

In de loop van een werkjaar heeft het TPE  ook regelmatig ontmoetingen met alle actieve medewerkers van bepaalde lokale gemeenschappen of van bepaalde pastorale groepen. De bedoeling van deze samenkomsten van TPE en RPE is om samen het pastorale beleid te bepalen, plannen, uitvoeren en evalueren. We gaan er met elkaar in gesprek over waar we met de Pastorale Eenheid en de kerkgemeenschap naar toe willen, over vreugde en zorgen van het meewerken in de pastoraal, over specifieke problemen of afspraken enz...

Leden van TPE

Brepoels Jeff
Cabergstraat 12
089/416965
jeff.brepoels@hotmail.com
Cuenen Lambert
Hoevelaan 4
089/502816
lambert.cuenen@telenet.be
Deroulou Karin
Mopertingenstraat 60
089/244012
karin@deroulou.be
Hermans Ludo
Hoogstraat 26
012/454079
ludo.hermans81@telenet.be
Honinx Margriet
Kellerstraat 4
012/453333
margriet.honinx@hotmail.com
Jadoul Bernard
Haenenstraat 38
089/413088
bernardjadoul1@yahoo.com
Plessers Johan
Bolderstraat 2 3770 Riemst
012 45 75 67
plessersj1@gmail.com
Swennen Eddy
Dorpsstraat 54 B1
089 418474
swennen.eddy@gmail.com
Tielens Mathieu
St-Catarinastraat, 6
089/256683
mtielens1@gmail.com
Wijnen Therese
Fietenstraat 22
089/414386
mtwijnen@telenet.be

Kalender TPE-samenkomsten

DE RAAD VAN DE PASTORALE EENHEID (RPE)

Ongeveer maandelijks (bij het begin van de maand) komt de Raad van de Pastorale Eenheid (RPE) samen. Hiertoe worden alle plaatselijke pastorale medewerk(st)ers uitgenodigd. Dit is een open vergadering waar in het gelovig leven in onze Pastorale Eenheid ter sprake komt: er is telkens in min of meerdere mate informatie, evaluatie, overleg en planning van de activiteiten en gebeurtenissen.

De samenkomsten worden inhoudelijk en praktisch voorbereid door het Team van de Pastorale Eenheid. Vanaf 18 u. zijn de leden al in de weer met het klaarzetten van de zaal en met de laatste voorbereidingen. Al snel is het dan tijd voor een  warm onthaal. 

In deze samenkomst (maandagavond van 19.30 u. tot 21.30 u. in Martenslinde) is er om te beginnen ruim tijd om elkaar als vrienden spontaan en informeel te ontmoeten. De vrienden van Jezus zijn immers na een maand blij elkaar weer te zien. 

Na de verwelkoming door de pastoor-moderator beginnen we meestal met een bezinnend en biddend moment (met beelden, lied, lezing, overweging, stilte, voorbeden).

Als de tijd en de omstandigheden het toelaten wordt er eerst tijd gemaakt voor een vormend moment. Dit kan gaan over bv. het jaarthema of over een bepaald pastoraal of actueel vraagstuk (zoals bijvoorbeeld medewerking van ouders in de catechese). Iemand van TPE of een uitgenodigde deskundige doet een inbreng met daarna kans tot reactie, vragen en overleg. Men streeft naar voldoende interactiviteit. 

Een vast deel van de samenkomst bestaat altijd uit een korte terugblik op de voorbije periode. De verantwoordelijke van elke werkveld (liturgie, catechese, diaconie en communio) geeft informatie en brengt kort verslag uit over de voorbije activiteiten. De aanwezigen worden uitgenodigd om ook hun bijdrage te doen, om te reageren, aan te vullen. Soms wordt er een overleg per tafel of per groep georganiseerd. 

Na de pauze met koffie en een versnapering en kans tot spontane ontmoeting wenden we in een ander vast deel de blik op nabije toekomst. De kalender en de activiteiten voor de komende maand worden overlopen. Afspraken en taakverdeling worden gemaakt. Materialen worden uitgedeeld of ter beschikking gesteld. Men probeert meer en meer elkaar te helpen en te stimuleren. Samen zijn we verantwoordelijk !

Na eventuele variapunten met een ronde van woord en wederwoord, formuleert de pastoor-moderator dan nog een slotwoord, eventueel met een slotgebed en een zegen. En dan is het tijd voor de afwas en opruim want vele handen maken licht werk !

En ten laatste 's anderendaags krijgen alle aanwezigen de dagorde en een kort verslag van de samenkomst in hun digitale brievenbus of kunnen ze dit downloaden via onze Facebookpagina of via deze website (zie hieronder). 

DE RAAD VAN DE PASTORALE EENHEID (TPE)

REGELMATIGE DEELNEMERS AAN DE RAAD VAN DE PASTORALE EENHEID

Eigenbilzen
Achten Ria
089/414277
ria.achten53@telenet.be
Grote Spouwen
Biesmans Jos
012/451459
jos-biesmans@live.be
Eigenbilzen
Brepoels Hilde
0474/051672
hilde.brepoels1@telenet.be
Mopertingen
Brepoels Jeff
089/416965
jeff.brepoels@hotmail.com
Martenslinde
Brepoels Luc
089/502655
luc.brepoels@skynet.be
Martenslinde
Caubergh Hilda
089/492143
hilda_caubergh@hotmail.com
Waltwilder
Cuenen Lambert
089/502816
lambert.cuenen@telenet.be
Eigenbilzen
Degreve Monique
089/491969
josenmoniek@skynet.be
Eigenbilzen
Degrève Nelly
089/414238
nelly.degreve@hotmail.com
Eigenbilzen
Deprez Cyrille
089/416523
cyrille.deprez@pandora.be
Mopertingen
Deroulou Karin
089/244012
karin@deroulou.be
Waltwilder
Gijsens Barbara
089/205935
barbara.gijsens@telenet.be
Martenslinde
Hardy Paula
089/412159
pierrre.brepoels@telenet.be
Rosmeer
Hermans Ludo
012/454079
ludo.hermans81@telenet.be
Grote Spouwen
Honinx Margriet
012/453333
margriet.honinx@hotmail.com
Eigenbilzen
Jadoul Bernard
089/413088
bernardjadoul1@yahoo.com
Hees
Jans Christine
012/452686
Grote Spouwen
Lathouwers Roger
012/451995
Mopertingen
Meers John
089/206301
john.meers1@telenet.be
Hoelbeek
Moesen Johan
089/246412
johanmoesen@hotmail.com
Grote Spouwen
Moors-Franssen Paula
012-452448
moors.j@skynet.be
Hoelbeek
Noben Willy
089/511537
willy.noben1@telenet.be
Martenslinde
Oosterbosch Truda
089/416674
truda.oosterbosch@hotmail.com
Plessers Johan 012 45 75 67
plessersj1@gmail.com
Hees
Sals Sandra
012/458366
gerard.vranken@telenet.be
Kleine Spouwen
Steegen Gilbert
089/491509
gilbert.steegen@icloud.com
Eigenbilzen
Swennen Eddy
089 418474
swennen.eddy@gmail.com
Eigenbilzen
Swennen Frans
089/411590
frans.swennen@belgacom.net
Martenslinde
Thewissen Marita
089/491056
marita711@yahoo.com
Kleine Spouwen, Martenslinde, Mopertingen
Tielens Mathieu
089/256683
mtielens1@gmail.com
Kleine Spouwen
Vandersanden Martine
089/503411
ajodoigne@telenet.be
Rosmeer
Vanvinckenroye Christiane
012/451928
christiane.vanvinckenroye@telenet.be
Hees
Vos Elvira
0479/644692
elvira-vos@skynet.be
Rosmeer
Vrancken Jeannine
012/454350
jeaninnevrancken@gmail.com
Eigenbilzen
Wijnen Therese
089/414386
mtwijnen@telenet.be

EERSTVOLGENDE RPE-SAMENKOMSTEN

BELANGRIJKE DOCUMENTEN RAAD PASTORALE EENHEID