Overslaan en naar de inhoud gaan

OVER DE VOORBEREIDING TOT DE EERSTE COMMUNIE

De Eerste Communie heeft te maken met de Kerk en de eucharistie!


Tot de Katholieke Kerk behoren allen die die er zelf toe willen behoren. Wie er niet toe wenst te behoren, moet zich daar in geen enkel geval toe verplicht voelen. De Kerk of de geloofsgemeenschap bestaat uit mensen die uit vrije wil geloven in God en in zijn zoon Jezus Christus en die dat geloof samen met anderen willen beleven en vieren.


Sedert vele eeuwen was de dorpsgemeenschap meestal ook de  geloofsgemeenschap (parochie). De laatste tijd is de parochie geleidelijk aan een klein deel van die dorpsgemeenschap geworden.

 

Inspelend op deze evolutie,  vormen sinds 2010 de negen afzonderlijke parochies van Bilzen-Oost samen een federatie (netwerk) van parochies: alleen zo kan de geloofsgemeenschap haar belangrijkste taken in deze gewijzigde situatie blijven vervullen.

 

De belangrijkste taken van een geloofsgemeenschap zijn: samenkomen om te bidden, het geloof doorgeven aan kinderen en tot slot liefdevol zorg dragen voor zieken, bejaarden en allen die het moeilijk hebben.

 

De federatie (het netwerk van de 9 'oude' parochies) werd geleidelijk aan een 'nieuwe parochie' of nieuwe geloofsgemeenschap over de parochiegrenzen heen.

 

En sinds mei 2018 spreken we niet meer van parochie of federatie maar van de Pastorale Eenheid.

 

De herderlijke leiding van de Pastorale Eenheid St-Helena Bilzen werd door de bisschop toevertrouwd aan een team van vrijwilligers die samen met de pastoor en met de diaken (die omwille van hun wijding een eigen taak hebben in dat team) naar het voorbeeld van de Goede Herder de pastorale (herderlijke) zorg dragen voor het welzijn van de hele geloofsgemeenschap.

 

Het Team van de Pastorale Eenheid is een 'college' dat samen de eindbeslissingen neemt maar voor de uitvoering van hun dienstwerk moet kunnen rekenen op de medewerking van vele medewerkers en vrijwilligers in de 9 plaatselijke geloofskernen.

 

 

De Eerste Communie als deel van de gelovige opvoeding!

 

In onze wereld staat het elke mens vrij - om met respect voor andere opvattingen – op een eigen wijze naar de wereld en naar het leven te kijken.
Zoals ouders een vrije keuze maken voor een sportieve, culturele of een sociale opvoeding van hun kinderen, zo moeten ze ook een eigen vrije keuze maken voor  een godsdienstige opvoeding.

 

De voorbereiding en de viering van de Eerste Communie is een deel van deze godsdienstige opvoeding die ouders aan hun kinderen kunnen geven. Belangrijk is dat de ouders ook voor de godsdienstige opvoeding een bewuste keuze maken.   

 

De Kerk (met de catechese en de vieringen ter voorbereiding) en ook de school (met de godsdienstles) willen de ouders hierbij helpen maar de ouders zelf hebben uiteindelijk de eerste en de  laatste verantwoordelijkheid.

 

Volgens de katholieke traditie wordt een nieuwe christen (gelovige) in de kerk of geloofsgemeenschap opgenomen met 3 heilige tekenen ook sacramenten genoemd:  het doopsel, de communie en het vormsel.

 

Er zijn in onze Pastorale Eenheid enkele werkgroepen die zorg dragen voor de verschillende aspecten van het gelovig gemeenschapsleven: oa. voor de voorbereiding van de Eerste Communie en het vormsel, voor de zieken, voor de weekendvieringen, voor de gezinsvieringen enz....

 

Zo organiseert onze Pastorale Eenheid elk jaar - voor gezinnen die dat wensen en die daar vrij voor kiezen - een voorbereiding en een viering waarin jongeren gevormd worden en kindjes van het eerste leerjaar (zij die oud genoeg zijn om Jezus te leren kennen) hun Eerste Communie doen.

 

De Eerste Communie als initiatie

 

De eerste communie doen wil letterlijk zeggen: voor de eerste keer Jezus in je hart ontvangen of voor de eerste keer helemaal deelnemen aan de eucharistie, de maaltijd met Jezus.

 

De eerste communie is eigenlijk een initiatie-sacrament: het dient om ingewijd te worden (thuis te komen) in de geloofsgemeenschap.


De Eerste Communie is dus bedoeld voor iedereen die (willen leren) geloven in God en in Jezus Christus, voor wie op een gelovige wijze (als vriend van Jezus) door het leven wil gaan en wil behoren tot de gemeenschap van de Kerk.  


Iedereen die gelooft dat Jezus aanwezig komt in de eucharistieviering en wie begrijpt dat Jezus ons persoonlijk wil ontmoeten in de eucharistie, kan in principe 'de communie doen' (te communie gaan).

 

De Eerste Communie in de Kerk

 

De Eerste Communie wordt in onze Pastorale Eenheid Sint-Helena niet (meer) ingericht door de school of door een lokale gemeenschap maar door de Kerk, als de gemeenschap van de vrienden van Jezus.

 

Het gebeuren van de Eerste Communie gaat daarom door in de kerk, in het huis van Jezus, best op de plaats waar de gelovige gemeenschap elke zondag samenkomt om bij Jezus te zijn...

 

In principe kan men elke zondag – in elke eucharistieviering - de communie doen.

Maar omdat het de eerste keer is, en omdat het voor de kleinsten heelwat voorbereiding en inspanning vraagt, maken we er een mooi feest van met iedereen die erbij wil zijn: met de ouders, de familie, de leerkracht, met vriendjes en met heel de gelovige gemeenschap....

 

Wie helpt ons bij de voorbereiding van de Eerste Communie?

Zeker in deze tijd waarin de meeste kindjes niet meer gewoon zijn om regelmatig deel te nemen aan het kerkelijk leven, vraagt de Eerste Communie heel wat werk, voorbereiding en vooral inspanning:  voor de betrokken kindjes maar ook voor de ouders, en eigenlijk voor het hele gezin, en ook voor de leerkrachten en voor de mensen van de gelovige gemeenschap.


Daarom hebben we eigenlijk een langere tijd (een gans jaar) nodig en ook de hulp en de samenwerking van velen....(priester, diaken, catechisten, leerkrachten, ouders, grootouders, parochieteams enz...). Iedereen  heeft bij die voorbereiding een eigen taak te vervullen:

 

1° al doende leren vieren samen met anderen in de kerk

In de catechesekerk van Hees leren de kindjes (samen met hun ouders) tijdens de maandelijkse ingroei-vieringen  gaan-de-weg en al-doende een vriend van Jezus te worden: samen met hun ouders, met het gezin, met vrijwillige leerkrachten, met catechisten en zondagse kerkgangers.

 

Zij leren er stap voor stap Jezus beter kennen in de ontmoeting met andere mensen, door samen te luisteren naar de verhalen over Jezus en door te zoeken naar wat ze voor ons betekenen.

 

Ook leren zij er met Jezus te spreken (bidden), mooie liedjes te zingen en Hem te ontdekken in het brood en wijn op de tafel.

 

Zoals jonge voetballers 'al doende' en door te veel oefenen leren voetballen, zo leren de vrienden van Jezus  'al doende' hun geloof in Jezus te vieren.

 

2° eenvoudige basis-catechese aansluitend bij de ingroei-vieringTijdens het 2° trimester is er  4 maal een catechese-moment voor ouders en kindjes samen  waarin ze met hulp van de catechisten (begeleiders) de verhalen van Jezus beter leren verstaan...

 

3° voorbereiding in de school


Vooral in de godsdienstles, leert de leerkracht van het eerste leerjaar of de leerkracht van Rooms-Katholieke godsdienst, aan de kindjes alles wat ze moeten weten over Jezus, zijn verhalen, over wat Jezus van ons vraagt,  de kerk, het brood, de wijn enz...


De scholen hebben daarvoor hun eigen handleiding en hun eigen leerplannen.

 

Het is dus zeker nodig en belangrijk dat de kindjes in de lagere school de RK- godsdienstles volgen!

In ieder geval, om het even waar de kindjes naar school gaan - ze krijgen allen dezelfde catechetische voorbereiding. En ze kunnen zich dus voor de Eerste Communie probleemloos aansluiten bij eender welke groep.


Soms helpen de leerkrachten ook bij het inoefenen van liedjes en de teksten van de eerste communie-viering. Ook brengen de leerkrachten met hun klas een bezoek aan de plaatselijke kerk.


Als Pastorale Eenheid zijn we de leerkrachten van het eerste leerjaar en de leerkrachten RK-godsdienst heel dankbaar voor hun inzet.

 

 

4° In het gewone dagelijkse leven

  

is het ook heel belangrijk dat de kindjes  (aan tafel) met mama en papa, met oma en opa, broers en zusjes, peter en meter spreken over Jezus en over de Eerste Communie en samen enkele opdrachtjes kunnen vervullen ter voorbereiding.

 

Wanneer doen we de  Eerste Communie?

 

Na de paasvakantie - meestal in de maand mei - als we samen de hele weg hebben afgelegd, oefenen we nog enkele keren in de kerk en dan zijn we klaar om het grote feest te vieren...met ons gezin, onze klasvrienden, en allen die uitgenodigd worden.

 

Data van de Eerste Communie-vieringen

 

Voorlopig (afhankelijk van de mogelijkheden) organiseert onze Pastorale Eenheid de Eerste Communie-vieringen op 3 momenten:

 

- Op de zondag vóór Hemelvaart: de 6° paaszondag

(voor de parochies Hoelbeek, Martenslinde en Kleine Spouwen)

- Op de dag van Hemelvaart

(voor de parochies Eigenbilzen, Mopertingen en Rosmeer)

- Op de zondag na Hemelvaart: de 7° paaszondag

(voor de parochies Hees, Grote Spouwen en Waltwilder).

 

Gezinnen kunnen eventueel - om allerlei redenen - aansluiten bij een andere viering dan die voorzien is voor hun gemeenschap.

 

Voor nog meer concrete details neemt u best even contact op met pastoor of diaken of iemand van de voorbereidende werkgroep !

 

We doen met velen ons best om er een mooie en feestelijke dag van te maken:  met een mooi versierde tafel van Jezus,  met mooie kleren, met foto's, met een fijn familiefeest, en misschien wel met geschenkjes...  We zullen allen blij en gelukkig zijn !

 

Voor een goede organisatie

 

- Moet elk gezin eerst goed nadenken (een keuze maken) en zich dan tijdig inschrijven bij de Pastorale Eenheid (uitsluitend via deze website - niet via de school).
- Wordt aan de gezinnen een klein inschrijfgeld (25 euro) gevraagd als deelname in de onkosten
- Vragen we de hulp en de goede samenwerking van vele helpende handen (priester, diaken, leerkrachten, catechisten, vrijwillige ouders en medewerkers uit parochies...)
- probeert een stuurgroep van vrijwillige ouders en leerkrachten alles in goede banen leiden.

 

Meer informatie kan u altijd bekomen

- Winkelomstraat 8 of bij pastoor Thieu (0477/632873 - mtielens1@gmail.com) of diaken Ludo (0472/ 698213 - ludo.hermans81@telenet.be).

 

Hoe inschrijven voor deelname aan de Eerste Communie 2021 ? 

Door te klikken op deze link komt u in het inschrijf-formulier voor de Eerste Communie. 

Alles over het Doopsel

Alles over vormsel

nieuws

Wat is er gaande?

Het laatste nieuws van Pastorale Eenheid Sint-Helena Bilzen

Laatavondgebed
Laatavondgebed te Mopertingen
Gezinsviering
Gezinsviering
Raad van de Pastorale Eenheid
Raad van de Pastorale Eenheid
Heropstart eucharistievieringen
Heropstart eucharistievieringen
Pinksteren
Pinksteren
Witte Donderdag
Witte Donderdag